Van Ooijen heeft de opdracht van ProRail ontvangen voor het aanpassen op P76 van de stations Rotterdam Blaak en Rotterdam Zuid. Het werk dient in 2 x 388 uur uitgevoerd te worden in december en januari 2017. Het bijzondere aan deze klus is dat Rotterdam Blaak in een tunnel ligt. Dit ligt 2 niveaus diep, want de metrolijn loopt nog boven de spoorlijn.

Het programma Toegankelijkheid streeft ernaar om personen met een mobiliteitsbeperking toch zelfstandig gebruik te kunnen laten maken van de trein. Daartoe worden perrons van de stations op alle locaties in Nederland aangepast aan een nieuwe uniforme normhoogte. De in dat verband te verrichten werkzaamheden omvatten: het aanpassen van de hoogte van de perronconstructies en/of spooralignement.

Object van aanbesteding is Contract “Landelijk - P76 - Realisatie Rotterdam Blaak en Rotterdam Zuid - Contract 77”.

Aard en omvang van de werkzaamheden

Rotterdam Blaak:

Te Rotterdam-Blaak worden de perrons – langs de sporen 1 en 2 alsook 3 en 4 - aangepast op de norm 76 cm +BS.
Het station Rotterdam-Blaak betreft een kunstwerk. De aan te passen perrons zijn gesitueerd in de – ondergronds aangebrachte – tunnel. De actuele hoogte van de perrons bedraagt gemiddeld 84 cm +BS. Teneinde de perrons op de gewenste hoogte te brengen dienen deze over de gehele lengte te worden verlaagd. De aanpassing van de hoogte vindt deels plaats door ophogen van het spoor (zie hiervoor) door een ander contract en deels door het - reeds genoemde – verlagen van de perrons. Verwacht wordt dat de perrons maximaal met ca. 7 cm. Moeten worden verlaagd (verwijderen tegels en afwerklaag).

De perronafwerking bestaat uit een vlakke tegelverharding op een zand/cement dekvloer. deze dient te worden vervangen door een verlijmde verharding bestaande uit alta kwartsiet tegels (30 x 60)

Het aan te passen (verlagen) oppervlak bedraagt totaal (4 perrons) ca. 3.500 m2.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn 2 buitendienststellingen gereserveerd van 16 dagen elk. In elk van de buitendienststellingen is voorzien dat 2 perrons tegelijkertijd (de andere 2 blijven in dienst) integraal op P76 worden gebracht.

Tot het werk / de werkzaamheden behoren o.a.:
- slopen bestande vloerafwerking incl. verlagen; plm. 3.500 m2
- aanbrengen nieuwe vloer (alta kwartsiet tegels 30*60) gelijmd plm. 3.500 m2
Incl. perrondmarkering, blinde geleidelijn, dilatatievoegen c.a.
- hermontage perronmeubilair c.a.

Rotterdam Zuid

Tot het werk / de werkzaamheden behoren o.a.:
- Het gedeeltelijk opnemen en herplaatsen van keerwanden (KW89) plm. 10 m1
- Het vervangen van de aan de keerwand(en) verbonden geluidwerende
Asbestcementplaten;
- Het vervangen van klinkers door tegels 30 x 30 x 6 plm. 320 m2
- Het verrichten van herstraatwerkzaamheden plm. 340 m2

De aanneemsom bedraagt: EUR 2.449.000,-